Till startsidan

Multiplex analys HCV-HBV-HIV 1 & 2

En nationell resurs för kvalitativ PCR-analys av HIV 1 och 2, Hepatit B och Hepatit C har sedan 2013 varit på plats vid Laboratoriemedicinska länskliniken, Region Örebro län. Metoden är ackrediterad av Swedac.

Analysen detekterar samtidigt HIV-RNA, hepatit B-virus-DNA och hepatit C-virus RNA i plasmaprov från levande vävnadsdonatorer, främst bendonatorer. PCR-analys för smittscreening av donatorer är ett komplement till de serologiska testerna och innebär en kvalitetshöjande åtgärd för allogen bentransplantation eftersom man minskar den s.k. fönsterperioden med någon till några veckor (tid från eventuell smitta till det att smittan kan detekteras), särskilt för Hepatit C.

Det krävs ingen upprepad blodprovstagning av donatorn efter 180 dagar om smittscreeningen vid tillvaratagandet även utförts med PCR, vilket annars är ett krav för levande donatorer om vävnaden skall långtidsförvaras.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Klinisk mikrobiologi, Verksamhetsområde laboratoriemedicin, Universitetssjukhuset Örebro, Kundtjänst tfn 019-602 11 85

Provtagning

Blodprovet skall tas i 2st fulla 6 ml EDTA rör (lila kork). Rören skall märkas med personnummer i streckkod.

Förvaring och transport

Provet bör anlända till laboratoriet inom 48 h efter provtagning. Är detta inte möjligt skall provet centrifugera och plasma avskiljas. Provet kan då förvaras i upp till 5 dagar i kylskåp.

Proverna skall transporteras snarast till:

Laboratoriemedicinska kliniken

Universitetssjukhuset

701 85 Örebro

Remiss

Provet skall åtföljas av en remiss. Remiss för utskrift kan hämtas från Laboratoriemedicinska klinikens hemsida. http://www.orebroll.se/uso/labmed/remissutskrift.

Välj remiss för Specialundersökning, Multiplex PCR HCV/HBV/HIV.

Viktigt att ange om provet kommer ifrån avliden person eftersom det påverkar hanteringen av provet på laboratoriet.

Analysfrekvens

Analysen utförs vanligen 1 gång per vecka. Analysen svaras ut Negativ, eller vid verifierad reaktivitet Positiv, med uppgift om det agens som detekterats i provet. Prov kan även svaras ut ”Ej bedömbart” om analysen av materialet inte uppfyller kvalitetskontrollens angivna värden.

Vid positivitet måste provgivaren följas upp för att erhålla klinisk bedömning och förnyad provtagning.

Vid eventuella frågor, ring kundtjänst tfn 019-602 11 85