Utbildning
10
dec
2020

EDHEP European Donor Hospital Education

10-11 December Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Kursen är inställd pga. av rådande läge gällande Covid-19 » Läs mer

17
mar
2021

Specialkurs i vävnadsdonation

17-19 Mars Vävnadsbanken, Universitetssjukhuset, SUS, Lund. » Läs mer

18
mar
2021

EDHEP European Donor Hospital Education Programme

18 Mars Södra Sjukvårdsregionen » Läs mer

25
mar
2021

Nationell kurs ¨Donation av könsceller från tredjepartsdonator¨

25-26 Mars Karolinska Universitetssjukhuset Solna » Läs mer

» Aktuella utbildningar
Till startsidan

Göteborg

Klinisk immunologi och transfusionsmedicin (KITM)

Stamcells- och komponentlaboratoriet
Inom enheten Stamcells- och komponentlaboratoriet återfinns tre laboratorier: Cell- och vävnadslaboratoriet, Stamcellslaboratoriet och Komponentlaboratoriet. Inom enheten finns också Nationella navelsträngsblodbanken. Inom enheten framställs olika cellberedningar och vävnader för terapi. Cell- och vävnadslaboratoriet tillverkar avancerade terapiläkemedel (ATMP) i form av broskceller och omhändertar celler och vävnader i transplantationssyfte. Stamcellslaboratoriet tillverkar ATMP i form av virusspecifika T-celler. Komponentlaboratoriet framställer olika blodkomponenter från cirka 35 000 blodgivningar per år.

Cellterapi vid Cell och Vävnadslaboratoriet
Vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs Universitet har det sedan 1990-talet pågått forskning syftande till human cellterapi för behandling av ledbroskskador. Ca 2 000 patienter har blivit behandlade med autologa broskceller framtagna vid Cell och Vävnadslaboratoriet (tidigare Brosklaboratoriet) och i världen har mer än 30 000 patienter behandlats med denna metod.

Cell och Vävnadslaboratoriet har flera samarbetsprojekt inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset och bedriver idag tillverkning av ATMP under sjukhusundantaget avseende broskceller för behandling av ledbroskskador.

Förutom verksamhet med tillverkning av ATMP bedrivs tillståndspliktig verksamhet (IVO) i form av omhändertagande och preparation av hjärtklaffar, kärlgraft och autolog benlambå i samarbete med Thoraxoperation, Transplantationscentrum och Neurokirurgen vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Cellterapi vid stamcellslaboratoriet
Stamcellslaboratoriet isolerar mononukleära celler från blod, benmärg och navelsträngsblod för autolog och allogen hematopoietisk stamcellstransplantation (HSCT) av patienter, både vuxna och barn, med maligna eller metabola blodsjukdomar. Laboratoriet erbjuder också cellberedningar anrikade för CD34+ hematopoietiska stamceller eller beredningar där en population av T lymfocyter (αβTCR+ T-celler) har tagits bort för att minska risken för transplantat-kontra-värd sjukdom. Vidare offererar laboratoriet nu sin första ATMP i form av virusspecifika T-celler för behandling av immunhämmade patienter med terapiresistenta virusinfektioner (EBV, CMV och Adeno).

Laboratoriet bereder också autologt serum eller trombocytrik plasma för behandling av patienter med sår på hornhinnan eller svårartad torrhet i ögonen.

Anläggning och Tillstånd
Verksamheten bedrivs med tillstånd ifrån Läkemedelsverket och Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO). Tillverkning av ATMP sker i enlighet med GMP (Good Manufacturing Practice). Sakkunnig person (QP) är Catherine Concaro (Cell och vävnadslab) och Dr. Sofia Frändberg (Stamcellslaboratoriet). Hantering av humana celler och vävnader som ej klassas som läkemedel sker i enlighet med kvalitetsledningssystem beskrivet i Socialstyrelsens föreskrifter 2009:31.

Cell och Vävnadslaboratoriet

År 2000 erhöll Cell och vävnadslaboratoriet tillverkningstillstånd från Läkemedelsverket för tillverkning av kliniska prövningsläkemedel i form av autologa broskceller. Idag bedrivs denna verksamhet under sjukhusundantaget med tillstånd av Läkemedelsverket. Arbete pågår kring att starta en klinisk multicenter studie med autologa broskceller, med sikte på att starta denna i början av 2021.

Cell och Vävnadslaboratoriet innehar även vävnadsinrättningstillstånd (LV) avseende hantering av humana celler avsedda för framställning av läkemedel samt vävnadsinrättningstillstånd för hjärtklaffar, kärlgraft och benlambå (IVO).

Stamcellslaboratoriet

Stamcellslaboratoriet innehar sedan 2019 vävnadsinrättningstillstånd avseende hantering av humana celler avsedda för framställning av läkemedel samt tillverkningstillstånd enligt sjukhusundantaget för tillverkningen av virusspecifika T-celler (LV).

Laboratoriet innehar även vävnadsinrättningstillstånd (IVO) samt är internationellt ackrediterade av JACIE (sedan 2011) och FACT (sedan 2013) för hanteringen av hematopoetiska stamceller (IVO).

Anläggning Cell och vävnadslab:
Renrumsanläggningen består av två B-klassade renrum (med klass A i LAF-bänk) för cellterapi och ett C-klassat renrum (med klass A i LAF-bänk) för vävnadsverksamhet med tillhörande slussar och serviceutrymmen.

Anläggning Stamcellslaboratoriet:
Renrumsanläggningen består av två C-klassade renrum, med totalt 3st LAF-bänkar (klass A).

Vävnadsrådet arbetar på uppdrag av Sveriges kommuner och landsting med stöd till sjukvården från donation till transplantation

» Om vävnadsrådet » Kontakt