Utbildning
17
mar
2021

Specialkurs i vävnadsdonation

17-19 Mars Vävnadsbanken, Universitetssjukhuset, SUS, Lund. Inställd pga. Covid-19. Kursledningen arbetar för att erbjuda kursen i september 2021. » Läs mer

18
mar
2021

EDHEP European Donor Hospital Education Programme

18 Mars Södra Sjukvårdsregionen. Inställd pga. Covid-19 » Läs mer

25
mar
2021

Nationell kurs ¨Donation av könsceller från tredjepartsdonator¨

25-26 Mars Karolinska Universitetssjukhuset Solna. Kursen är inställd pga. Covid-19. Kursledningen arbetar för att erbjuda kursen under hösten 2021. Ytterligare information kommer under våren när vi vet mer hur pandemin utvecklar sig. » Läs mer

06
maj
2021

EDHEP European Donor Hospital Education

6-7 Maj Södra Sjukvårdsregionen » Läs mer

» Aktuella utbildningar
Till startsidan

Göteborg

Klinisk immunologi och transfusionsmedicin (KITM)

Stamcells- och komponentlaboratoriet
Enheten Stamcells- och komponentlaboratoriet omfattar tre laboratorier: Cell- och vävnadslaboratoriet, Stamcellslaboratoriet och Komponentlaboratoriet. Inom enheten finns också Nationella navelsträngsblodbanken.

Verksamheten arbetar med tillverkning av läkemedel för avancerad terapi (ATMP) i form av bland annat broskceller och virusspecifika T-celler, samt framställning av olika blodkomponenter från ca 35 000 blodgivningar per år. Dessutom bedrivs tillståndspliktig verksamhet i form av omhändertagande och preparation av hjärtklaffar, kärlgraft och autolog benlambå i samarbete med Thoraxoperation, Transplantationscentrum och Neurokirurgen vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Cellterapi vid Cell och Vävnadslaboratoriet
Cell och Vävnadslaboratoriet tillverkar ATMP i form av autologa broskceller för behandling av ledbroskskador. Vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs Universitet har det sedan 1990-talet pågått forskning på detta område. Ca 2 000 patienter har blivit behandlade med broskceller framtagna vid Cell och Vävnadslaboratoriet och i världen har mer än 30 000 patienter behandlats med denna metod. Fram till december 2020 bedrevs denna verksamhet under sjukhusundantaget med tillstånd av Läkemedelsverket. Arbete pågår för att under 2021 starta en klinisk prövning med autologa broskceller för behandling av broskskador.

I samarbete med Sahlgrenska Centrum för Cancerforskning pågår även ett samarbete kring att sätta upp en klinisk prövning med TILs för behandling av patienter med uveala maligna melanom.

Cellterapi vid Stamcellslaboratoriet
Stamcellslaboratoriet isolerar mononukleära celler från blod, benmärg och navelsträngsblod för autolog och allogen hematopoietisk stamcellstransplantation (HSCT) av patienter, både vuxna och barn, med maligna eller metabola blodsjukdomar. Laboratoriet erbjuder också cellberedningar anrikade för CD34+ hematopoietiska stamceller eller beredningar där en population av T lymfocyter (αβTCR+ T-celler) har tagits bort för att minska risken för transplantat-kontra-värd sjukdom. Vidare offererar laboratoriet nu sin första ATMP i form av virusspecifika T-celler för behandling av immunhämmade patienter med terapiresistenta virusinfektioner (EBV, CMV och Adeno).

Laboratoriet bereder också autologt serum eller trombocytrik plasma för behandling av patienter med sår på hornhinnan eller svårartad torrhet i ögonen.

Anläggning och Tillstånd
Tillstånd
Verksamheten bedrivs med tillstånd av Läkemedelsverket (LV) och Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO). Tillverkning av ATMP sker i enlighet med GMP (Good Manufacturing Practice). Hantering av humana celler och vävnader som ej klassas som läkemedel sker i enlighet med kvalitetsledningssystem beskrivet i Socialstyrelsens föreskrifter 2009:31.

Cell och Vävnadslaboratoriet
Cell och Vävnadslaboratoriet innehar vävnadsinrättningstillstånd (LV) avseende hantering av humana celler avsedda för framställning av läkemedel samt vävnadsinrättningstillstånd (IVO) för hjärtklaffar, kärlgraft och benlambå.

Ansökan till Läkemedelsverket om tillverkningstillstånd för prövningsläkemedel i form av ATMP gjordes under hösten 2020. Verksamheten väntar nu på återkoppling från LV och inspektion av verksamheten.

Stamcellslaboratoriet
Stamcellslaboratoriet innehar sedan 2019 vävnadsinrättningstillstånd för hantering av humana celler avsedda för framställning av läkemedel samt tillverkningstillstånd enligt sjukhusundantaget för tillverkningen av virusspecifika T-celler (LV).

Laboratoriet innehar även vävnadsinrättningstillstånd (IVO) samt är internationellt ackrediterat av JACIE (sedan 2011) och FACT (sedan 2013) för hanteringen av hematopoetiska stamceller (IVO).

Anläggning
Cell och vävnadslab:
Renrumsanläggningen består av två B-klassade renrum (med klass A i LAF-bänk) för tillverkning av ATMP, ett C-klassat renrum (med klass A i LAF-bänk) för vävnadsverksamhet, samt tillhörande slussar och serviceutrymmen.

Anläggning Stamcellslaboratoriet:
Renrumsanläggningen består av två C-klassade renrum, med totalt 3st LAF-bänkar (klass A).

KONTAKT
ATMP CENTER inom Västra Götalandsregionen
ATMP-centret, organiserat inom Gothia Forum, VGR, är en ingång för forskare och företag som vill utveckla läkemedel för avancerad terapi. Centrets mål är att stödja utvecklingen av nya behandlingar för patienter.

Epost: su.atmpcenter@vgregion.se

Hemsida: https://www.sahlgrenska.se/forskning/atmp-center/

Jan Holgersson, Verksamhetschef KITM, medicinskt ledningsansvarig för vävnadsinrättningen samt Regional vävnadssamordnare i VGR
Sofia Frändberg, Sakkunnig (QP) och enhetsöverläkare för Stamcell- och komponentlaboratoriet
Catherine Concaro, Sakkunnig (QP) och kvalitetskoordinator
Jakob Gäbel, Medicinskt ansvarig för hjärtklaffar
Markus Gäbel, Medicinskt ansvarig för kärlgraft
Daniel Nilsson, Medicinskt ansvarig för autolog benlambå
Lisa Lagerlöf, Enhetschef Stamcell och komponentlaboratoriet
Pia Andersson, Sektionsledare Cell och Vävnadslaboratoriet
E-post: cellochvavnadslab.su@vgregion.se

Telefon: Cell och vävnadslaboratoriet: 031-342 10 48 alt. 0736-60 15 59
Adress: Cell och Vävnadslaboratoriet, KITM, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Bruna Stråket 16, 413 45 Göteborg
Stamcell och komponentlaboratoriet, KITM, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Vita stråket 13, plan 1, 413 45 Göteborg

Vävnadsrådet arbetar på uppdrag av Sveriges kommuner och regioner med stöd till sjukvården från donation till transplantation

» Om vävnadsrådet » Kontakt