Till startsidan

Nationellt arbete

Uppdrag

Verksamhetsområdesgrupp (VOG) Cell bedriver sedan 2009 nationell samordning kring frågor som rör cellterapiverksamhet inklusive läkemedel för avancerad terapi (ATMP) inom offentlig sjukvård. Sedan hösten 2016 ingår även vävnadsområdet hud i VOG Cell.

I uppdraget ingår bland annat att:

 • Genomföra strategiskt viktiga utbildningar för cellterapiverksamheterna.
 • Kontinuerligt stimulera interaktion mellan vävnadsinrättningarna för utbyte av kunskap, erfarenheter, dokument och metoder.
 • Samverka kring tolkning av regelverk och vid behov i myndighetskontakter.
 • Utreda frågor kopplade till cellterapi och ATMP t. ex utredning av tillämpningen av sjukhusundantaget (regulatorisk fråga).
 • Bidra till att en lösning av försäkringsfrågan för alla patienter som behandlas med ATMP som tillverkas under sjukhusundantaget.
 • Bevaka aktiviteter i Sverige genom att löpande inventera, följa och samarbeta med andra initiativ (bl.a. CAMP och ATMP Sweden) som tagits i landet för att stödja cellterapiverksamhet inkl. ATMP. För mer information kring de aktuella nationella satsningarna kring ATMP se ATMPsweden.se

Syftet med arbetet är

 • Samordnad tolkning och implementering av regelverket hos cellterapiverksamheterna i landet.
 • Att öka och stärka samarbetet mellan cellterapiverksamheterna i landet.
 • Att bidra till nationell utveckling inom cellterapiområdet i Sverige i syfte att tillgängliggöra cellterapier inkl. ATMP för hälso- och sjukvården.
 • Att samverka med övriga nationella satsningar inom ATMP t ex genom utbildningsinsatser och i kontakt med myndigheter.

Organisation

VOG Cell leds av en styrgrupp som består av representanter från landets alla sjukvårdsregioner med cellterapi- och/eller ATMP verksamhet; Stockholm, Uppsala, Göteborg, Örebro, Lund, Linköping och Umeå. För närvarande består styrgruppen av åtta medlemmar och fyra adjungerade medlemmar. VOG Cell har en projektgrupp bestående av två-fyra ledamöter från varje sjukvårdsregion med cellterapiverksamhet och/eller ATMP. Projektgruppen samverkar kring frågor som rör cellterapiverksamhet inklusive ATMP inom offentlig sjukvård genom bl.a. kunskapsutbyte och genomförandet av utbildningar inom området. Det finns ett administrativt stöd med uppgift att i samråd med ordföranden för VOG Cell planera, leda och fördela arbetet i projektgruppen i rollen som projektledare.

Alexandra Karström, OrdförandeRegion Uppsala
Stefan SchedingRegion Skåne
Pontus BlombergRegion Stockholm
Mikael WibergRegion Västerbotten
Olle KorsgrenRegion Uppsala
Anna Göthlin EremoRegion Örebro län
Jan HolgerssonVästra Götalands
Regionenen
Folke SjöbergRegion Östergötland

Adjungerande:

 • Maria Brohlin, Region Västerbotten, verksamhetsrepresentant/adm. stöd
 • Jukka Lausmaa, CAMP, ATMP Sweden, Samverkansansvarig
 • Kristina Levan,  Västra Götalandsregionen, ATMP centrum, ATMP Sweden
 • Ewa Ellis, Region Stockholm, Singel entry point, ATMP2030 kärnteam
 • Hannah Karlsson, Region Uppsala, ATMP Sweden

» Redigera