Till startsidan

Nationellt arbete

Uppdrag

Verksamhetsområdesgrupp (VOG) Cell bedriver sedan 2009 nationell samordning kring frågor som rör cellterapiverksamhet inklusive läkemedel för avancerad terapi (ATMP) inom offentlig sjukvård. Sedan hösten 2016 ingår även vävnadsområdet hud i VOG Cell.

I uppdraget ingår bland annat att:

  • Genomföra strategiskt viktiga utbildningar för cellterapiverksamheterna.
  • Kontinuerligt stimulera interaktion mellan vävnadsinrättningarna för utbyte av kunskap, erfarenheter, dokument och metoder.
  • Samverka kring tolkning av regelverk och vid behov i myndighetskontakter.
  • Utreda frågor kopplade till cellterapi och ATMP t. ex utredning av tillämpningen av sjukhusundantaget (regulatorisk fråga).
  • Bidra till att en lösning av försäkringsfrågan för alla patienter som behandlas med ATMP som tillverkas under sjukhusundantaget.
  • Bevaka aktiviteter i Sverige genom att löpande inventera, följa och samarbeta med andra initiativ (bl.a. CAMP och ATMP Sweden) som tagits i landet för att stödja cellterapiverksamhet inkl. ATMP. För mer information kring de aktuella nationella satsningarna kring ATMP se ATMPsweden.se

Syftet med arbetet är

  • Samordnad tolkning och implementering av regelverket hos cellterapiverksamheterna i landet.
  • Att öka och stärka samarbetet mellan cellterapiverksamheterna i landet.
  • Att bidra till nationell utveckling inom cellterapiområdet i Sverige i syfte att tillgängliggöra cellterapier inkl. ATMP för hälso- och sjukvården.
  • Att samverka med övriga nationella satsningar inom ATMP t ex genom utbildningsinsatser och i kontakt med myndigheter.

Organisation

VOG Cell leds av en styrgrupp som består av representanter från landets alla sjukvårdsregioner med cellterapi- och/eller ATMP verksamhet; Stockholm, Uppsala, Göteborg, Örebro, Lund, Linköping och Umeå. För närvarande består styrgruppen av åtta medlemmar och tre adjungerade medlemmar. VOG Cell har en projektgrupp bestående ca tolv ledamöter som representerar sjukvårdsregioner med cellterapiverksamhet och/eller ATMP. Projektgruppen samverkar kring frågor som rör cellterapiverksamhet inklusive ATMP inom offentlig sjukvård genom bl.a. kunskapsutbyte och genomförandet av utbildningar inom området. Det finns ett administrativt stöd med uppgift att i samråd med ordföranden för VOG Cell planera, leda och fördela arbetet i projektgruppen i rollen som projektledare.

» Redigera