Till startsidan

Översikt regelverk

VOG Cell-Regelverk

Den 1 juli 2008 trädde den s.k. ”Cell och vävnadslagen” (Lag 2008:286) i kraft i Sverige. Lagen innehåller bestämmelser om kvalitets och säkerhetsnormer vid hantering av mänskliga vävnader och celler avsedda för användning på människor eller för tillverkning av läkemedel avsedda för användning på människor. Lagen är tillämplig på verksamhet vid vävnadsinrättningar. Syftet med lagen, vilken grundar sig på EUs vävnadsdirektiv 2004/23/EG, är att skydda människors hälsa. Lagen kompletteras med föreskrifter från Läkemedelsverket och Socialstyrelsen. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) samt Läkemedelsverket (LV) är tillsynsmyndigheter för verksamhet vid vävnadsinrättning.

Läkemedel för avancerad terapi (på eng; Advanced Therapy Medicinal Products, ATMP)

Läkemedel för avancerad terapi baseras på celler, vävnader eller gener. Vid bearbetning, konservering, förvaring och distribution av mänskliga vävnader och celler avsedda att användas för framställning av läkemedel gäller i huvudsak Läkemedelslagen med tillhörande författningar istället för ”Cell och vävnadslagen”. För att klassas som ATMP ska cellerna och vävnaderna ha utsatts för en väsentlig modifiering så att dess egenskaper förändrats, alternativt ska cellerna eller vävnaderna ha andra egenskaper eller funktioner hos mottagaren än hos donatorn (s. k. icke-homolog användning). I Europaparlamentets och rådets förordning om läkemedel för avancerad terapi (EG) nr 1394/2007 beskrivs definitionen av ATMP samt exempel på vilka väsentliga modifieringar som inte ska betraktas som sådan bearbetning att vävnader eller celler ska klassas som ATMP.

Den europeiska läkemedelsmyndigheten, European Medicines Agency- (EMA), och dess kommitté för avancerade terapier (CAT) bistår med vetenskaplig rådgivning angående klassificering av celler som läkemedel.

ATMP kan delas in i tre olika grupper, nedan följer en kort beskrivning av dessa.

Genterapier: innehåller gener (DNA, RNA eller annan nukleinsyrasekvens). De används vanligen för att behandla en mängd olika sjukdomar inklusive genetiska störningar, cancer och långvariga sjukdomar.

Somatiska cellterapier:  Celler som manipulerats väsentligt så att dess biologiska egenskaper, förändrats eller celler som är tänkta för en annan funktion än den ursprungliga dvs icke homolog användning. Cellerna kan ges i syfte att behandla, förebygga eller diagnosticera en sjukdom genom sin effekt.

Vävnadstekniska produkter: innehåller eller består av celler eller vävnader som modifierats så de kan användas för att reparera, regenerera eller ersätta mänsklig vävnad.

Dessutom kan vissa ATMP innehålla en eller flera medicintekniska produkter (t ex matris eller stödjekonstruktioner) som en integrerad del av läkemedlet, dessa produkter benämns som kombinationsläkemedel. Ett exempel är celler inbäddade i en biologiskt nedbrytbar matris eller stödkonstruktion.

För mer information kring regelverket gällande ATMP – se Läkemedelsverkets eller EMAs hemsida.

Tillstånd

Hantering av tillvaratagna mänskliga vävnader och celler, som ska användas som råvara vid framställning av ATMP, kräver tillstånd från Läkemedelsverket att bedriva verksamhet vid vävnadsinrättning

För att tillverka ATMP krävs tillverkningstillstånd från Läkemedelsverket. Tillverkning ska ske enligt god tillverkningssed (Good Manufacturing Practice (GMP)). Tillverkningstillstånd kan avse ATMP för klinisk prövning, ATMP som används inom ”sjukhusundantaget”, samt tillverkning av ATMP avsedda att försäljas på marknaden.

Behandling med ATMP

Klinisk läkemedelsprövning med ATMP

En klinisk prövning är en undersökning som syftar till att t.ex. upptäcka eller verifiera de kliniska, farmakologiska eller farmakodynamiska effekterna av ett läkemedel. Syftet med prövningen kan också vara att identifiera eventuella biverkningar, studera absorption, distribution, metabolism och utsöndring av ett läkemedel i syfte att säkerställa dess säkerhet och effekt.

För att få genomföra en klinisk prövning med ATMP krävs tillstånd från Läkemedelsverket. En klinisk läkemedelsprövning görs för att säkerställa läkemedlets säkerhet och effekt. Ett prövningsprotokoll ska upprättas, vilket beskriver prövningens syften, utformning och metodik. Till ansökan ska dokumentation om prövningsläkemedlet (Eng. Investigational Medicinal Product Dossier, ”IMPD”) bifogas. IMPD skrivs i ”CTD format” (common tecnical document format) och bör innehålla information om kvaliteten hos prövningsläkemedlet, tillverkningen och kontrollen, samt uppgifter från icke-kliniska studier, kliniska läkemedelsprövningar och läkemedlets kliniska användning.

På hemsidan för ATMPsweden, under Guides and Documents finns framtagna dokumentmallar för prövningsprotokoll, IMPD och IB.

Sjukhusundantag

Sjukvården har möjlighet att inom det s.k. sjukhusundantaget använda ATMP som inte har prövats eller godkänts inom EU. Detta måste då röra sig om läkemedel som specialanpassats för en enskild patient, beretts på ett icke rutinmässigt sätt och används i enlighet med en läkares förskrivning på ett sjukhus inom landet. Tillverkningstillstånd för ATMP, avsett för användning enligt sjukhusundantaget, söks hos Läkemedelverket. Om en systematisk utvärdering ska ske av ATMP, är bestämmelserna om sjukhusundantaget inte tillämpliga. Om man avser bedriva forskning med syfte att studera läkemedlets effekt eller säkerhet i människa, krävs tillstånd från Läkemedelsverket för klinisk prövning.

Marknadsgodkända ATMP

För att föra ut läkemedel för humant bruk på marknaden krävs godkännande för försäljning. Sådant tillstånd kan beviljas för läkemedel som efter erforderliga prekliniska studier och kliniska prövningar har godkänts av ansvarig myndighet. För ATMP krävs ett centralt EU-godkännande för försäljning, vilket söks via EMA och dess kommitté för avancerade terapier (CAT). I nuläget finns bara ett fåtal godkända ATMP inom EU.

Celler för transplantation

Verksamhet avseende celler för transplantation till människa (vilka inte utgör läkemedel för avancerad terapi/ATMP) regleras av Socialstyrelsens författningar. Tillstånd från IVO att bedriva vävnadsinrättning krävs och verksamheterna inspekteras av Inspektionen för vård och omsorg (IVO).