Till startsidan

Nationellt arbete

Nationell verksamhetsområdesgrupp för könsceller

Gruppen består av åtta medlemmar (fyra läkare och fyra embryologer), vilka är sakkunniga ämnesspecialister från  regionerna samt en representant för de privata vårdgivarna. En av gruppens medlemmar är sammankallande ordförande. Möten hålls 2–5 gånger om året.

Gruppens arbetsområden:

 • Ta fram förslag till gemensamma nationella strategier och rutiner avseende:
  • att uppfylla kvalitets- och säkerhetskrav i direktiv, lagar och föreskrifter
  • rekrytering av ägg- och spermiedonatorer
  • främjande av reproduktionsförmågan för unga och vuxna som riskerar
   behandlingsorsakad infertilitet
  • utlämnande, transport, beredning, frysning och förvaring av könsceller
   och vävnad
 • Framtagning och spridning av informations- och utbildningsmaterial om donation av könsceller för till vårdpersonal, donatorer och patienter.
 • Förslag till harmonisering inom landet vad avser regelverk för assisterad befruktning.
 • Nationellt IT-stöd för spårbarhet av donatorer.