Utbildning
17
mar
2021

Specialkurs i vävnadsdonation

17-19 Mars Vävnadsbanken, Universitetssjukhuset, SUS, Lund. » Läs mer

» Aktuella utbildningar
Till startsidan

Nationellt arbete

Inledning

Vävnadsområde hjärtklaffar har representanter från de två vävnadsinrättningarna i Sverige som bereder hjärtklaffar för transplantationsändamål. Gruppen har existerat sedan 2009 med varierande 8-10 medlemmar jämnt fördelade mellan Vävnadsbanken i Lund och Vävnadslab i Göteborg. Arbetet i vävnadsområde hjärtklaffar har syftat till att stärka den nationella samordningen inom vävnadsområdet. Gruppen har eftersträvat att skapa gemensamma rutiner för dokumentering, behandling av transplantaten och säkerställa en tillräcklig mängd transplantat för att täcka behovet i Skandinavien. Dessutom har gruppen fokuserat på att främja det praktiska och teoretiska erfarenhetsutbytet och öka kommunikationen med andra grupper som arbetar med hjärtklaffar för transplantationsändamål i Norden och EU.

Delprojekt

  1. Ledningssystem för kvalitet: Båda vävnadsinrättningarna har upprättat kvalitetsmanualer inkluderande dokumentstyrning.
  2. Nationell donatorrapport för hjärtklaffar har utarbetats. Rapporten används av alla transplantationsenheter i Skandinavien som har samarbete med vävnadsinrättningarna. Rapporten kan hämtas hem från Vävnadsrådets hemsida.
  3. Gemensam lista över medicinska och vävnadsspecifika absoluta och relativa kontraindikationer, finns också på hemsidan under titeln: Krav på donators lämplighet vid donation av hjärtklaffar.
  4. Gemensam lista över kassationskriterier och mät och bedömningsinstrument som används i den dagliga rutinen på båda enheterna.
  5. Rapportering av allvarlig avvikande händelse. Blankett finns framtagen och fastslagen av vävnadsinrättningarna. Avvikelser diskuteras vid varje möte. En förteckning över allvarliga avvikande händelser är under utarbetande, insamling pågår.
  6. Principer för tilldelning av hjärtklaffar för transplantationsändamål har tagits fram.
  7. Utredning av IT-stöd: Gruppen utreder för närvarande gemensamt IT-stöd för vävnadsområdet. Tills detta är klart fortsätter man med de IT-system och spårbarhetssystem som finns etablerade.
  8. Gemensamt kodningssystem. Avvaktar vidare direktiv från EU. Följer arbetet som görs inom ICCBA angående ISBT128 och dess anpassning till vävnader.

Hela gruppen sammanträder minst två gånger per år. Delar av gruppen oftare.

VOG hjärtklaffar har gjort tre studiebesök på vävnadsinrättningar som bereder hjärtklaffar. Studiebesöken har gått till multivävnadsbanken i Barcelona och European Homograftbank i Bryssel, två av de största inrättningarna i Europa. Senast besöktes Corlife i Hannover där man utvecklat ett system för decellularisering av homograft, vilket syftar till att öka hållbarheten hos homograft och därmed spara reoperationer för patienterna. Dessa studiebesök har varit mycket inspirerande och givande för hela gruppen, europeiska erfarenheter har tagits tillvara och inkorporerats i den egna verksamheten. Studiebesöken har kombinerats med ordinarie möten inom VOG.

Vävnadsrådet arbetar på uppdrag av Sveriges kommuner och landsting med stöd till sjukvården från donation till transplantation

» Om vävnadsrådet » Kontakt