Till startsidan

Ögonvävnad

I vilket medicinskt syfte används donerade hornhinnor?

Skador eller sjukdomar i hornhinnan kan orsaka smärtor och svåra synnedsättningar. Hornhinnetransplantation innebär att den sjuka hornhinnan helt eller delvis ersätts med en frisk donerad hornhinna. Dagens tekniker gör att man kan skikta hornhinnan och endast ersätta den del som är skadad. Hornhinnan är ca 11 mm i diameter men oftast byts endast den centrala delen som är 7–9 mm i diameter ut. Operationen görs i de allra flesta fall för att rädda synen i ett öga. I enstaka fall används donerade hornhinnor som reparationsmaterial i ett skadat öga som senare ska rekonstrueras. Vanliga indikationer för hornhinnetransplantation är keratokonus, bullös keratopati, hornhinnedystrofier och ärr i hornhinnan.

Länk

Vem kan donera?

Alla avlidna oavsett ålder kan donera hornhinnor. Personer med sjukdomar som påverkar hornhinnan eller där det finns risk för smitta kan inte donera.

Inför en donation behöver sjukvården utreda den avlidnes inställning till donation. Detta sker genom kontroll av Socialstyrelsens donationsregister och genom samtal med närstående. Frågan om donation tas upp av läkare eller sjuksköterska som vårdat patienten eller av vävnadsutredare, donationsansvariga sjuksköterskor eller donationsansvariga läkare på sjukhus. Samma samtyckesregler gäller för vävnadsdonation som för organdonation.

Har någon avlidit utanför sjukhus kan det vara Rättsmedicinalverkets (RMV:s) personal som kontaktar närstående för att få ett samtycke till donation.

Hur stor är omfattningen per år?

Mellan 600 och 700 hornhinnetransplantationer görs varje år i Sverige men behovet är större. Det råder brist på hornhinnor.

Var tillvaratas hornhinnor?

Ögonvävnad tillvaratas vanligtvis på patologavdelningen på respektive sjukhus eller på RMV. Därefter tas hornhinnan om hand av hornhinnebankens personal för preparation, kvalitetskontroll och förvaring. Vävnaderna kan förvaras i en hornhinnebank upp till 8 veckor innan användande. Under denna period inhämtas provsvar på analyser utförda på donatorn och på hornhinnan enligt gällande regelverk (SOSFS). En kvalitetsbedömning utförs initialt samt innan hornhinnan utlämnas för transplantation.

Utmaningar

Det pågår ett ständigt arbete att komma tillrätta med bristen på hornhinnor. Medel för att implementera EUs vävnadsdirektiv har inneburit att vävnadsinrättningarna dels kunnat höja den tekniska standarden i verksamheten men också att bättre donationsorganisationer kunnat byggas.

Ny kirurgisk teknik har utvecklats, vilket innebär att endast det sjuka skiktet av hornhinnan byts ut. Dessa transplantat prepareras på en del sjukhus av hornhinnebankens personal.

Utvecklingen av konstgjorda, biosyntetiska hornhinnor fortskrider och de första yttre skikten har transplanterats till människa i en studie. Resultaten inger förhoppning att de konstgjorda hornhinnorna delvis för vissa diagnoser ska kunna ersätta hornhinnor från avlidna.

Sklera (senhinna)

Även ögats vita senhinna (sklera) kan användas vid transplantation. Användningsområdena är att förlänga en muskel vid skelningsoperation, att förstärka svagheter i befintlig sklera eller vid ögonplastikingrepp/proteshålekirurgi.

Amnion (fosterhinna)

Amnion används för att behandla ögonsjukdomar såsom svårläkta sår och inflammatoriska ögonsjukdomar. Amnion är den inre delen av fosterhinnan och har läkande och inflammationshämmande egenskaper. Hinnan doneras av en gravid kvinna och tillvaratas i samband med planerat kejsarsnitt.

Amnion bearbetas och distribueras från hornhinnebankerna vid S:t Eriks ögonsjukhus i Stockholm, Norrlands universitetssjukhus i Umeå samt Universitetssjukhuset i Örebro.