Till startsidan

Hematopoetiska stamceller

I vilket syfte används hematologiska stamceller?

Hematopoetiska stamceller används för att behandla barn och vuxna som har blodsjukdomar som lymfom, myelom eller leukemi eller vars benmärg har slutat fungera. Vidare används de vid behandling av barn med vissa sjukdomar som förstör de röda blodkropparna eller med fel på immunförsvaret.  Hematopoetiska stamceller kan också användas som komplement vid behandling av vissa tumörer.

Vem kan donera?

En stor del av de hematopoetiska  stamcellerna används autologt, för patientens egen behandling. Vid allogen benmärgstransplantation, dvs. från en person till en annan, är det viktigt att donator och mottagare liknar varandra immunologiskt. Frivilliga benmärgsdonatorer finns registrerade i internationella register som omfattar 38 miljoner individer. I det svenska Tobiasregistret finns cirka 170 000 personer registrerade. I den svenska navelsträngsblodbanken finns 5000 enheter och man samlar in 300 nya enheter årligen.

Stamceller från navelsträngsblod insamlas i samband med förlossning efter samtycke från förälder/föräldrar.

Hur stor är omfattningen av insamling och transplantationer?

Cirka 600 autologa och cirka 400 allogena stamcellstransplantationer görs i Sverige varje år samt cirka 350 insamlingar av navelsträngsblod.

Var tillvaratas stamceller?

Stamceller tillvaratas antingen på hematologavdelningar eller på blodcentraler. I viss omfattning tillvaratas stamceller också på operationsavdelningar. Navelsträngsblod tillvaratas på förlossningsavdelningar.

Var finns vävnadsinrättningar?

På universitetssjukhusen.

Var utförs stamcellstransplantationer?

På universitetssjukhusen.

Råder det brist på celler?

Benmärgsregistren behöver fler anmälda donatorer. Den etniska spridningen bland donatorerna behöver öka.