Till startsidan

DCD-projektet

Projektet för införande av donation efter cirkulationsstillestånd (DCD) framgångsrikt avslutat

Den 10 mars avslutade DCD-projektet sitt snart fem år långa arbete med att införa donation efter cirkulationsstillestånd i Sverige. Projektet avslutades med en välbesökt nationell slutkonferens där projektet redogjorde för sina fina resultat. Sammantaget framgick att det finns gott stöd för att introducera DCD inom svensk sjukvård.

Nu tar regionerna över införandet av DCD med hjälp av regionalt donationsansvariga läkare och sjuksköterskor, tillsammans med tidigare DCD-teammedlemmar och transplantationsverksamheterna. En nationell utbildningsplan kommer snart att presenteras av verksamhetsområdesgrupp organ (VOG-Organ) som alla de sjukhus som fattar beslut om att införa DCD uppmuntras följa, för att garantera ett framgångsrikt införande.

Här finner du DCD-projektets slutrapport och andra relevanta dokument för arbetet med DCD.

AKTUELL INFORMATION FRÅN DCD-PROJEKTET – AUGUSTI 2019

Information om fortsatt arbete med donation efter cirkulationsstillestånd på pilotsjukhusen

Det nationella projektet för donation efter cirkulationsstillestånd (DCD), Vävnadsrådet (https://vavnad.se/dcd-projektet/), vill härmed meddela att inga hinder föreligger för fortsatt arbete med DCD på pilotsjukhusen.

Det står följande pilotsjukhus fritt att återuppta arbetet med DCD:

  • Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
  • Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg
  • Västmanlands sjukhus, Västerås
  • Skånes Universitetssjukhus, Malmö
  • Centralsjukhuset, Kristianstad
  • Södersjukhuset, Stockholm

Det fortsatta arbetet med DCD ska baseras på reviderat DCD-protokoll. Det nationella DCD-projektets säkerhetskommitté, har till DCD-projektets styrgrupp, överlämnat en rapport där de konstaterar att inga invändningar finns ur ett säkerhetsperspektiv för att genomföra DCD-processer utifrån prövat pilotprotokoll.

En preliminär slutrapport som beskriver resultaten av införandet av DCD i Sverige fram till dags dato publiceras härmed. Final slutrapport levereras av projektgruppen vid den slutkonferens som planeras till 10 mars 2020. Vid denna konferens kommer även en strategi för vidare implementering av DCD i Sverige att presenteras.

Återstart av DCD-arbetet på pilotsjukhusen organiseras och planeras av berörda verksamheter och respektive huvudmän.

DCD-projektet hoppas på ett fortsatt stort engagemang och en fortsättning på det mycket goda arbete som bedrivits på pilotsjukhusen under projekttiden.

Relevanta dokument inför omstart på pilotsjukhusen finns på www.vavnad.se  under fliken DCD-projektet.

  1. Preliminär slutrapport DCD-projektet.
  2. Reviderat DCD-protokoll för omstart.
  3. DCD-protokoll – det ursprungliga där ändringar framgår (vad som är borttaget och vad som är tillagt).

2019.08.27

Det nationella DCD-projektet

 

AKTUELL INFORMATION FRÅN DCD-PROJEKTET – MAJ 2019

DCD-piloten avslutades den 31 januari 2019. DCD-piloten genomfördes på vid de sex pilotsjukhusen, Södersjukhuset, Karolinska Solna, Västmanlands sjukhus Västerås, Sahlgrenska sjukhuset, Centralsjukhuset Kristianstad samt Malmö. Piloten startade den 5 februari 2018 och genomfördes under 12 månader.  DCD-pilotens mål uppnåddes redan i början av december 2018 då 10 fullständiga DCD-processer från donation till transplantation hade genomförts.

Totalt har 17 patienter inkluderats i DCD-processen och av dessa har således 10 fullständiga processer genomförts och 7 processer avbröts. Orsaken till att processerna avbröts är att i tre fall fanns inte samtycke för donation, i ytterligare tre fall avled inte donatorn inom ramen för DCD-protokollets 3 timmar och slutligen fanns ingen mottagare i Sverige då en donator hade en ovanlig blodgrupp.

17 stycken njurtransplantationer och en lungtransplantation har framgångsrikt genomförts inom ramen för det testade DCD-pilotprotokollet. Tyvärr tvingades man kassera en njure då en mottagare uppvisade allvarlig infektion inför planerad transplantation. Inga komplikationer har rapporterats från transplantation och inga problem har rapporterats från deltagande DCD-pilotsjukhus.

DCD-projektgruppen arbetar nu med att validera alla inrapporterade data, inhämta erfarenheter och synpunkter från DCD-pilotsjukhusen, transplantationskoordinatorer och transplantationskirurger. En preliminär slutrapport skall färdigställas till slutet av maj. Om information framkommer som motiverar justering av DCD-pilotprotokollet kommer det att genomföras parallellt med den preliminära slutrapporten.

Om rapporten godkännes av DCD-projektets styrgrupp vid ett styrgruppsmöte den 17 juni och DCD-pilotens säkerhetskommitté avseende patientsäkerhet och följsamhet till DCD-pilotprotokollet kommer de DCD-pilotsjukhus som önskar att i samverkan med transplantation kunna återstarta DCD-verksamhet.

DCD-projektet kommer att genomföra en uppföljande ”återsamling” den 1 oktober för alla DCD-team, transplantationskoordinatorer och transplantationskirurger för att säkerställa att alla betydande erfarenheter inhämtas och dokumenteras. Djupintervjuer med närstående till DCD-donatorer skall genomföras liksom fokusgrupper med DCD-teamen, transplantationskoordinatorer och transplantationskirurger.

En slutlig hälso-ekonomisk analys skall också genomföras.

En slutrapport från DCD-projektet skall levereras i januari 2020 och presenteras för Vävnadsrådet.

En ”slutkonferens” i maj månad 2020 där DCD-projektets genomförande, resultat och förslag till fortsättning avseende breddinförande kommer att presenteras. Inbjudna till denna konferens blir professionen, beslutsfattare inom hälso- och sjukvården samt relevanta myndigheter.

Om huvudmännen beslutar om ett breddinförande kan detta sannolikt starta tidigast hösten 2020.