Till startsidan

DCD

Projektet för införande av donation efter cirkulationsstillestånd (DCD) framgångsrikt avslutat

Den 10 mars avslutade DCD-projektet sitt snart fem år långa arbete med att införa donation efter cirkulationsstillestånd i Sverige. Projektet avslutades med en välbesökt nationell slutkonferens där projektet redogjorde för sina fina resultat. Sammantaget framgick att det finns gott stöd för att introducera DCD inom svensk sjukvård.

Nu tar regionerna över införandet av DCD med hjälp av regionalt donationsansvariga läkare och sjuksköterskor, tillsammans med tidigare DCD-teammedlemmar och transplantationsverksamheterna. En nationell utbildningsplan kommer snart att presenteras av verksamhetsområdesgrupp organ (VOG-Organ) som alla de sjukhus som fattar beslut om att införa DCD uppmuntras följa, för att garantera ett framgångsrikt införande.

AKTUELL INFORMATION FRÅN DCD-PROJEKTET – AUGUSTI 2019

Information om fortsatt arbete med donation efter cirkulationsstillestånd på pilotsjukhusen

Det nationella projektet för donation efter cirkulationsstillestånd (DCD), Vävnadsrådet (https://vavnad.se/dcd-projektet/), vill härmed meddela att inga hinder föreligger för fortsatt arbete med DCD på pilotsjukhusen.

Det står följande pilotsjukhus fritt att återuppta arbetet med DCD:

  • Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
  • Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg
  • Västmanlands sjukhus, Västerås
  • Skånes Universitetssjukhus, Malmö
  • Centralsjukhuset, Kristianstad
  • Södersjukhuset, Stockholm

Det fortsatta arbetet med DCD ska baseras på reviderat DCD-protokoll. Det nationella DCD-projektets säkerhetskommitté, har till DCD-projektets styrgrupp, överlämnat en rapport där de konstaterar att inga invändningar finns ur ett säkerhetsperspektiv för att genomföra DCD-processer utifrån prövat pilotprotokoll.

En preliminär slutrapport som beskriver resultaten av införandet av DCD i Sverige fram till dags dato publiceras härmed. Final slutrapport levereras av projektgruppen vid den slutkonferens som planeras till 10 mars 2020. Vid denna konferens kommer även en strategi för vidare implementering av DCD i Sverige att presenteras.

Återstart av DCD-arbetet på pilotsjukhusen organiseras och planeras av berörda verksamheter och respektive huvudmän.

DCD-projektet hoppas på ett fortsatt stort engagemang och en fortsättning på det mycket goda arbete som bedrivits på pilotsjukhusen under projekttiden.

Relevanta dokument inför omstart på pilotsjukhusen finns på www.vavnad.se  under fliken DCD-projektet.

  1. Preliminär slutrapport DCD-projektet.
  2. Reviderat DCD-protokoll för omstart.
  3. DCD-protokoll – det ursprungliga där ändringar framgår (vad som är borttaget och vad som är tillagt).

2019.08.27

Det nationella DCD-projektet