Till startsidan

Cell

Om cellterapier

Cellulära terapier (cellterapier) innebär att sjukdomar behandlas med celler, antingen från patientens egen kropp eller från en donator. Exempel på celler som används för cellterapier är olika typer av immunceller (T-celler, NK-celler), keratinocyter (hudceller), brosk- och benceller, muskelceller, mesenkymala stamceller, leverceller, pankreasöar, urinrörsceller och melanocyter.

Cellterapier klassas i många fall som läkemedel för avancerad terapi, ATMP (Advanced Therapy Medicinal Products), och regleras då utöver den så kallade ’Vävnadslagen’ av läkemedelregelverket.

I vilket medicinskt syfte används cellterapier?

Cellterapi är ett område i stor utveckling och med stor potential. Alla behandlingar är ännu inte fullt etablerade, men det pågår eller planeras ett flertal kliniska studier för att utvärdera effekten av olika behandlingar.

Cellterapier kan erbjuda nya behandlingar för patienter med allvarliga sjukdomar, även för de sjukdomar där behandlingsalternativen tillgängliga idag är begränsade.

Idag sker bland annat behandling med patientens egna broskceller vid knäskada, transplantation av insulinproducerande ö-celler från pankreas till levern vid diabetes, transplantation av T-celler och NK-celler som cancerbehandling och transplantation av mesenkymala stamceller i immunhämmande syfte Behandling med odlade keratinocyter (hudceller) av svårt brännskadade patienter har utförts sedan tidigt 1980-tal.

Vem kan donera?

Studier genomförs både på autologa celler (patientens egna celler) och allogena celler (från levande eller avlidna donatorer). Vilken form av donator som är aktuell varierar beroende på celltyp och mottagarens sjukdom. Allogena donatorer måste vara friska och inte bära på smittsamma sjukdomar såsom t.ex. HIV och hepatit.

Hur tillvaratas celler för cellulära terapier?

Celler kan tillvaratas från både avlidna och från levande donatorer. Celler kan utvinnas från både organ, vävnad eller blod och tillvaratas oftast på den enhet där behandling respektive studie utförs, alternativt på blodcentraler.

Var utförs cellterapier?

Kliniska studier eller behandling med cellterapier bedrivs i Stockholm, Uppsala, Göteborg, Örebro, Lund, Linköping och Umeå.