Till startsidan

Kardiovaskulär vävnad

I vilket medicinskt syfte används donerade kardiovaskulär vävnad?

Hjärtklaffar från människa används inom barnhjärtkirurgin för att korrigera några av de mer komplicerade medfödda hjärtmissbildningarna, exempelvis när det saknas utflöde från höger kammare. Donerade hjärtklaffar används också för att rätta till klaffel hos vuxna eller vid endokardit (bakteriell infektion i klaffen).

Man använder klaffarna från stora kroppspulsådern (aorta) och från lungpulsådern (pulmonalis). Förutom klaffen ingår kärlvävnad och en del av hjärtmuskelvävnad i klafftransplantatet. Förutom hjärtklaffar används också lappar (patchar) från lungpulsådergrenarna samt kärlvävnad från stora kroppspulsådern (aorta) till olika typer av rekonstruktioner. En mottagare av hjärtklaffar eller patchar, särskilt barn som växer, kan senare under livet behöva ett nytt transplantat. Det är därför viktigt att det finns tillgängliga hjärtklaffar i alla storlekar.

Vävnaderna förvaras vid mycket låg temperatur i gasfasen av flytande kväve. De kan förvaras under flera år tills en lämplig mottagare finns.

Vem kan donera?

Hjärtklaffar kan tillvaratas från personer yngre än 65 år. Ålder upp till 70 år kan accepteras för donation av patchar och för hjärtklaffar om donatorn bedöms ha en låg risk för hjärt- och kärlsjukdom). För att utesluta att sjukdomar sprids till mottagaren, kontrolleras den tilltänkta donatorn mycket noggrant med anamnes, blodprov och bakteriologiska odlingar från vävnad. Även hjärtklaffarna, som måste hålla en hög kvalitet, granskas och testas noggrant innan de accepteras för transplantation

Hur stor är omfattningen per år?

Varje år behöver 40–60 barn i Sverige få ett klafftransplantat i Sverige. Årligen behöver också c:a 50 vuxna med medfödda hjärtfel eller med infektion i aortaklaffen (endokardit) ett klafftransplantat.

Var tillvaratas kardiovaskulär vävnad?

Kardiovaskulär vävnad kan tillvaratas på vävnadsinrättningar i en donationsoperationssal, i samband med rättsmedicinsk eller klinisk obduktion vid organdonation men även tillvaratas från ett uttaget sjukt hjärta i samband med en hjärttransplantation, eftersom de kan vara i god kondition trots att hjärtat i sin helhet är sjukt.

Det krävs ett samtycke för att vävnad från avlidna ska få tillvaratas. Om donatorns inställning till donation inte är känd, ska närstående tillfrågas.

Var finns vävnadsbanker för kardiovaskulär vävnad?

Vävnadsbanker för kardiovaskulär vävnad finns på Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg och på Vävnadsbanken vid Skånes universitetssjukhus i Lund. För att täcka behovet av kardiovaskulär vävnad finns ett omfattande samarbete mellan bankerna och transplantationsorganisationer i hela Skandinavien, rättsmedicinska avdelningar i Sverige och kliniska patologavdelningar. Vävnadsbanken i Lund förmedlar hjärtklaffar till hjärtkirurgiska kliniker i hela Skandinavien.

Kontaktuppgifter:

Vävnadsbanken, Skånes Universitetssjukhus, Lund

Tel: 046-171883
E-post: vavnadsbanken@skane.se

Cell och vävnadslaboratoriet, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Tel: 031-342 1048 alt. 0736-601559
E-post: cellochvavnadslab.su@vgregion.se

Viktigt att uppmärksamma

Det råder brist på hjärtklaffar från barn och unga. Det är viktigt att hela den medicinska professionen är medveten om behovet av vävnad för transplantation och kontaktar vävnadsinrättningen när man identifierar en möjlig donator. Det är vävnadsinrättningens personal som avgör om donatorn är medicinskt lämplig.