Utbildning
17
mar
2021

Specialkurs i vävnadsdonation

17-19 Mars Vävnadsbanken, Universitetssjukhuset, SUS, Lund. » Läs mer

» Aktuella utbildningar
Till startsidan

Hjärtklaffar

I vilket medicinskt syfte används donerade hjärtklaffar?

Hjärtklaffar från människa används inom barnhjärtkirurgin för att korrigera några av de mer komplicerade medfödda hjärtmissbildningarna, exempelvis när det saknas utflöde från höger kammare. Man använder klaffarna från stora kroppspulsådern (aorta) och från lungpulsådern (pulmonalis). Förutom klaffen ingår kärlvävnad och en del av hjärtmuskelvävnad i klafftransplantatet.

Förutom hjärtklaffar används också lappar (patchar) från lungpulsådergrenarna till olika typer av rekonstruktioner. Donerade hjärtklaffar används också för att rätta till klaff-fel hos vuxna. En mottagare av hjärtklaffar eller patchar, särskilt barn som växer, kan senare under livet behöva ett nytt transplantat. Det är därför viktigt att det finns tillgängliga hjärtklaffar i alla storlekar.

Vem kan donera?

Hjärtklaffar kan tillvaratas från personer yngre än 65 år. För att utesluta att sjukdomar sprids till mottagaren, kontrolleras den tilltänkta donatorn mycket noggrant med anamnes, blodprov och bakteriologiska odlingar från vävnad. Även hjärtklaffarna, som måste hålla en hög kvalitet, granskas och testas noggrant innan de accepteras för transplantation

Hur stor är omfattningen per år?

Varje år behöver 40–60 barn i Sverige få ett klafftransplantat i Sverige. Årligen behöver också c:a 50 vuxna med medfödda hjärtfel eller med infektion i aortaklaffen (endokardit) ett klafftransplantat.

Var tillvaratas hjärtklaffar?

Hjärtklaffar kan tillvaratas i samband med rättsmedicinsk eller klinisk obduktion eller i samband med multiorgandonation. Hjärtklaffar från avlidna måste tillvaratas inom 48 timmar efter döden. Klaffar kan också tillvaratas från ett uttaget sjukt hjärta i samband med en hjärttransplantation, eftersom de kan vara i god kondition trots att hjärtat i sin helhet är sjukt.

Det krävs ett samtycke för att vävnad från avlidna ska få tillvaratas. Om donatorns inställning till donation inte är känd, ska närstående tillfrågas.

Var finns hjärtklaffsbanker?

Hjärtklaffsbanker finns på Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg och på Vävnadsbanken vid Skånes universitetssjukhus i Lund. Vävnadsbanken i Lund tillhandahåller förutom hjärtklaffar även hornhinnor, hud och hörselben för transplantation. För att täcka behovet av hjärtklaffstransplantat finns ett omfattande samarbete mellan bankerna och transplantationsorganisationer i hela Skandinavien, rättsmedicinska avdelningar i Sverige och kliniska patologavdelningar. Vävnadsbanken i Lund förmedlar hjärtklaffar till hjärtkirurgiska kliniker i hela Skandinavien.

Tillvaratagna hjärtklaffar förvaras vid mycket låg temperatur i flytande kväve. De kan förvaras under flera år tills en lämplig mottagare finns.

Viktigt att uppmärksamma

Det råder brist på hjärtklaffar från barn och unga. Det är viktigt att hela den medicinska professionen är medveten om behovet av vävnad för transplantation och kontaktar vävnadsinrättningen när man identifierar en möjlig donator. Det är vävnadsinrättningens personal som avgör om donatorn är medicinskt lämplig.

Det Nationella Donationsmötet som var planerat till januari 2021 är framflyttat till den 20-21 januari 2022 på Hotell Skansen i Båstad.

Inbjudan till mötet kommer att finnas tillgängligt under fliken utbildningar i maj månad 2021.

» Läs mer

» Visa alla nyheter

Ökade möjligheter till donation och transplantation

Varje år får svårt sjuka patienter i Sverige ett eller flera organ ersatta genom transplantation…

» Läs mer

» Visa alla nyheter

Schablonersättning fr.o.m. 2017 gällande kurser då SKL är delfinansiär.

Vävnadsrådet beslutade den 14 oktober 2016  följande gällande kurser då SKL är delfinansiär: Schablonersättning med…

» Läs mer

» Visa alla nyheter

Nya dotterdirektiv fastställda

Europeiska kommissionen har fastställt två nya dotterdirektiv vad gäller ”vissa tekniska krav för kodning av…

» Läs mer

» Visa alla nyheter

Vävnadsrådet arbetar på uppdrag av Sveriges kommuner och landsting med stöd till sjukvården från donation till transplantation

» Om vävnadsrådet » Kontakt