Vävnadsrådet logo

Rapport från avslutade DCD-piloterna

DCD-projektet har nu enlighet med projektplanen fullföljt DCD-piloten vid de sex pilotsjukhusen, Södersjukhuset, Karolinska Solna, Västmanlands sjukhus Västerås, Sahlgrenska sjukhuset. Centralsjukhuset Kristianstad samt Malmö. Piloten startade 5 februari 2018 och avslutades 31 januari 2019. DCD-pilotens mål uppnåddes redan i början av december 2018 då 10 fullständiga DCD-processer från donation till transplantation hade genomförts.

Totalt har 17 patienter inkluderats i DCD-processen och av dessa har tio fullständiga processer genomförts, sju processer avbröts. Orsaken var i tre fall negativ inställning eller veto till donation. I ytterligare tre fall avled inte donatorn inom ramen för DCD-protokollets tretimmarsgräns och slutligen fanns ingen mottagare i Sverige då en donator hade en ovanlig blodgrupp.

17 njurtransplantationer och en dubbellungtransplantation har framgångsrikt genomförts inom ramen för det testade DCD-pilotprotokollet. Tyvärr tvingades man avbryta en planerad njurtransplantation eftersom en mottagare uppvisade allvarlig infektion inför planerad transplantation. Inga komplikationer har rapporterats från transplantation och inga problem har rapporterats från deltagande DCD-pilotsjukhus.

DCD-projektgruppen kommer nu att validera alla inrapporterade data, inhämta erfarenheter och synpunkter från DCD-pilotsjukhusen, transplantationskoordinatorer och transplantationskirurger. En preliminär slutrapport skall färdigställas till slutet av april. Om information framkommer som motiverar justering av DCD-pilotprotokollet kommer det att genomföras parallellt med den preliminära slutrapporten. Om rapporten godkännes av DCD-styrgruppen och DCD-pilotens säkerhetskommitté avseende patientsäkerhet och följsamhet till DCD-pilotprotokollet kommer de DCD-pilotsjukhus som önskar att i samverkan med transplantation kunna återuppta DCD-verksamheten.

DCD-projektet kommer att genomföra en uppföljande ”återsamling” preliminärt i september för alla DCD-team, transplantationskoordinatorer och transplantationskirurger för att säkerställa att alla betydande erfarenheter inhämtas och dokumenteras. Djupintervjuer med närstående till DCD-donatorer skall genomföras liksom fokusgrupper med DCD-teamen, transplantationskoordinatorer och transplantationskirurger.

En uppföljande no touch-rundabordskonferens planeras också att genomföras i september med syfte att utvärdera den för DCD-piloten tillämpade no touch-tiden om fem minuter och därefter föreslå vilken no touch-tid som skall tillämpas vid ett framtida breddinförande.

En uppföljande hälso-ekonomisk analys skall också genomföras.

En slutrapport från DCD-projektet skall levereras i januari 2020 och presenteras för Vävnadsrådet och SKL. Om huvudmännen beslutar om ett breddinförande kan detta sannolikt starta tidigast hösten 2020.