Utbildning
17
mar
2021

Specialkurs i vävnadsdonation

17-19 Mars Vävnadsbanken, Universitetssjukhuset, SUS, Lund. Inställd pga. Covid-19. Kursledningen arbetar för att erbjuda kursen i september 2021. » Läs mer

18
mar
2021

EDHEP European Donor Hospital Education Programme

18 Mars Södra Sjukvårdsregionen. Inställd pga. Covid-19 » Läs mer

25
mar
2021

Nationell kurs ¨Donation av könsceller från tredjepartsdonator¨

25-26 Mars Karolinska Universitetssjukhuset Solna. Kursen är inställd pga. Covid-19. Kursledningen arbetar för att erbjuda kursen under hösten 2021. Ytterligare information kommer under våren när vi vet mer hur pandemin utvecklar sig. » Läs mer

06
maj
2021

EDHEP European Donor Hospital Education

6-7 Maj Södra Sjukvårdsregionen » Läs mer

» Aktuella utbildningar
Vävnadsrådet logo

Rapport från avslutade DCD-piloterna

DCD-projektet har nu enlighet med projektplanen fullföljt DCD-piloten vid de sex pilotsjukhusen, Södersjukhuset, Karolinska Solna, Västmanlands sjukhus Västerås, Sahlgrenska sjukhuset. Centralsjukhuset Kristianstad samt Malmö. Piloten startade 5 februari 2018 och avslutades 31 januari 2019. DCD-pilotens mål uppnåddes redan i början av december 2018 då 10 fullständiga DCD-processer från donation till transplantation hade genomförts.

Totalt har 17 patienter inkluderats i DCD-processen och av dessa har tio fullständiga processer genomförts, sju processer avbröts. Orsaken var i tre fall negativ inställning eller veto till donation. I ytterligare tre fall avled inte donatorn inom ramen för DCD-protokollets tretimmarsgräns och slutligen fanns ingen mottagare i Sverige då en donator hade en ovanlig blodgrupp.

17 njurtransplantationer och en dubbellungtransplantation har framgångsrikt genomförts inom ramen för det testade DCD-pilotprotokollet. Tyvärr tvingades man avbryta en planerad njurtransplantation eftersom en mottagare uppvisade allvarlig infektion inför planerad transplantation. Inga komplikationer har rapporterats från transplantation och inga problem har rapporterats från deltagande DCD-pilotsjukhus.

DCD-projektgruppen kommer nu att validera alla inrapporterade data, inhämta erfarenheter och synpunkter från DCD-pilotsjukhusen, transplantationskoordinatorer och transplantationskirurger. En preliminär slutrapport skall färdigställas till slutet av april. Om information framkommer som motiverar justering av DCD-pilotprotokollet kommer det att genomföras parallellt med den preliminära slutrapporten. Om rapporten godkännes av DCD-styrgruppen och DCD-pilotens säkerhetskommitté avseende patientsäkerhet och följsamhet till DCD-pilotprotokollet kommer de DCD-pilotsjukhus som önskar att i samverkan med transplantation kunna återuppta DCD-verksamheten.

DCD-projektet kommer att genomföra en uppföljande ”återsamling” preliminärt i september för alla DCD-team, transplantationskoordinatorer och transplantationskirurger för att säkerställa att alla betydande erfarenheter inhämtas och dokumenteras. Djupintervjuer med närstående till DCD-donatorer skall genomföras liksom fokusgrupper med DCD-teamen, transplantationskoordinatorer och transplantationskirurger.

En uppföljande no touch-rundabordskonferens planeras också att genomföras i september med syfte att utvärdera den för DCD-piloten tillämpade no touch-tiden om fem minuter och därefter föreslå vilken no touch-tid som skall tillämpas vid ett framtida breddinförande.

En uppföljande hälso-ekonomisk analys skall också genomföras.

En slutrapport från DCD-projektet skall levereras i januari 2020 och presenteras för Vävnadsrådet och SKL. Om huvudmännen beslutar om ett breddinförande kan detta sannolikt starta tidigast hösten 2020.

Vävnadsrådet arbetar på uppdrag av Sveriges kommuner och landsting med stöd till sjukvården från donation till transplantation

» Om vävnadsrådet » Kontakt