Vävnadsrådet logo

UPPDATERING – STATUS DCD-PROJEKTET OKTOBER 2018

DCD-projektet fortskrider enligt projektplanen.

Den 5 februari 2018 startade DCD-piloten på de sex pilotsjukhusen, Sahlgrenska universitets¬sjukhuset, Karolinska universitetssjukhuset, Solna, Södersjukhuset, Stockholm, Central¬sjukhuset Kristianstad, Västmanlands sjukhus Västerås och Skånes universitetssjukhus Malmö, i samverkan med transplantationsenheterna i Malmö, Göteborg, Stockholm och Uppsala.

Förberedelserna har bestått i en djuputbildning under hösten 2017 för alla DCD-team. Utbildningen innehöll förutom DCD-pilot-protokollet även formering av lokala DCD-team, utarbetande av lokala checklistor på respektive sjukhus, DCD-simulationer på respektive sjukhus samt skapande av rutiner för hur DCD-organ skall allokeras och uppföljning av mottagarna efter transplantationerna.

En säkerhetskommitté har formerats som kontinuerligt följer de DCD-processer som genomförs för att säkra att inga avvikelser uppstår som kan motivera att piloten avbryts.

Hittills har 15 DCD-processer inkluderats i DCD-piloten, varav 8 processer genomförts fullständigt och resulterat i transplantationer. 13 njurtransplantationer samt en lungtrans-planta¬tion har genomförts framgångsrikt.

Av de 7 processer som inte resulterade i transplantationer, meddelades inte samtycke till donation i 3 fall, 3 donatorer avled inte inom tidsramen för DCD-processen och i 1 fall kunde inte någon mottagare identifieras.