Vävnadsrådet logo

DCD-projektet

UPPDATERING – STATUS DCD-PROJEKTET OKTOBER 2018

DCD-projektet fortskrider enligt projektplanen.

Den 5 februari 2018 startade DCD-piloten på de sex pilotsjukhusen, Sahlgrenska universitets¬sjukhuset, Karolinska universitetssjukhuset, Solna, Södersjukhuset, Stockholm, Central¬sjukhuset Kristianstad, Västmanlands sjukhus Västerås och Skånes universitetssjukhus Malmö, i samverkan med transplantationsenheterna i Malmö, Göteborg, Stockholm och Uppsala.

Förberedelserna har bestått i en djuputbildning under hösten 2017 för alla DCD-team. Utbildningen innehöll förutom DCD-pilot-protokollet även formering av lokala DCD-team, utarbetande av lokala checklistor på respektive sjukhus, DCD-simulationer på respektive sjukhus samt skapande av rutiner för hur DCD-organ skall allokeras och uppföljning av mottagarna efter transplantationerna.

En säkerhetskommitté har formerats som kontinuerligt följer de DCD-processer som genomförs för att säkra att inga avvikelser uppstår som kan motivera att piloten avbryts.

Hittills har 15 DCD-processer inkluderats i DCD-piloten, varav 8 processer genomförts fullständigt och resulterat i transplantationer. 13 njurtransplantationer samt en lungtrans-planta¬tion har genomförts framgångsrikt.

Av de 7 processer som inte resulterade i transplantationer, meddelades inte samtycke till donation i 3 fall, 3 donatorer avled inte inom tidsramen för DCD-processen och i 1 fall kunde inte någon mottagare identifieras.

Donation då döden inträffar efter cirkulationsstillestånd

I svensk sjukvård är transplantation av organ en etablerad behandling. Idag råder brist på organ för transplantation, vilket innebär att människor avlider i väntan på organ. I befolkningen finns en uttalad hög vilja att donera organ efter sin död.

I Sverige omhändertas och transplanteras idag organ från avlidna donatorer genom en s.k. DBD-process. DBD står för Donation after Brain Death, som på svenska kallats ”donation då döden inträffar efter primär hjärnskada”. I många andra länder kompletteras denna donationsprocess med en DCD-process. DCD står för Donation after Circulatory Death, som vi i Sverige valt att kalla ”donation då döden inträffar efter cirkulationsstillestånd”. I de länder där DCD förekommer utgör denna typ av donation ett komplement till DBD och fler patienter erbjuds då möjligheten att få donera efter sin död.

Detta DCD-projekt skall utreda möjligheterna för DCD, samt skapa förutsättningar för ett välplanerat införande av kontrollerad DCD (DCD kategori III) i Sverige.

Kontrollerad DCD genomförs efter följande process:

– En patient som vårdas på en intensivvårdsavdelning försämras och ansvariga läkare konstaterar efter en tid att fortsatt livsuppehållande behandling inte längre är till gagn för patienten, då fortsatt behandling inte är förenlig med liv.

– Beslut fattas, grunder enligt ovan, om att avbryta all livsuppehållande behandling (respirator, blodtryckshöjande läkemedel m.m.).

– Det medicinska beslutet förankras med den döende patientens närstående i ett s.k. brytpunktssamtal.

– I ett separat samtal erbjuds möjligheten till organdonation som en del av vården i livets slutskede.

– Den livsuppehållande behandlingen avbryts under kontrollerade former, i närvaro av patientens närstående om de så önskar.

– Om samtycke till donation föreligger omhändertas organen för transplantation efter att patientens cirkulation har upphört och döden har konstaterats.

Ökade möjligheter att respektera befolkningens höga donationsvilja

Genom att komplettera DBD med kontrollerad DCD i Sverige kan befolkningens uttalade donationsvilja (ca 80 % uppger sig vara positiva till att donera efter sin död) tillmötesgås i högre grad än idag, då bara DBD finns som donationsprocess.

Plan för införandet av DCD

Projektplanen för DCD-projektet beskriver bl.a. projektgruppens sammansättning, projektets mål, förutsättningar för och planerna kring införandet av DCD i Sverige. Projektet skall verka för att ett nationellt protokoll tas fram, både med internationella och egna erfarenheter som grund samt förslag till en förvaltningsorganisation för detta protokoll.

Projektets delmoment består i:

  1. Att utreda förutsättningarna för DCD i Sverige – behov, medicinskt, etiskt, organisatoriskt och juridiskt
  2. Att utarbeta ett nationellt protokoll för DCD III
  3. Att testa protokollet praktiskt genom ett antal DCD-försök
  4. Att utvärdera personalens attityder till och upplevelser av att arbeta enligt förslaget till protokoll samt närståendes upplevelser av DCD-processen.
  5. Att justeras protokollet utifrån ovan nämnda utvärdering
  6. Att förbereda för ett införande av protokollet i Sverige.

För ytterligare information hänvisas till projektplanen eller till deltagarna i projektarbetsgruppen.

Rapport från avslutade DCD-piloterna

DCD-projektet har nu enlighet med projektplanen fullföljt DCD-piloten vid de sex pilotsjukhusen, Södersjukhuset, Karolinska Solna,…

» Läs mer

» Visa alla nyheter

UPPDATERING – STATUS DCD-PROJEKTET OKTOBER 2018

DCD-projektet fortskrider enligt projektplanen. Den 5 februari 2018 startade DCD-piloten på de sex pilotsjukhusen, Sahlgrenska…

» Läs mer

» Visa alla nyheter

Vävnadsrådet arbetar på uppdrag av Sveriges kommuner och landsting med stöd till sjukvården från donation till transplantation

» Om vävnadsrådet » Kontakt