Vävnadsrådet logo

DCD-projektet

AKTUELL INFORMATION FRÅN DCD-PROJEKTET – MAJ 2019

DCD-piloten avslutades den 31 januari 2019. DCD-piloten genomfördes på vid de sex pilotsjukhusen, Södersjukhuset, Karolinska Solna, Västmanlands sjukhus Västerås, Sahlgrenska sjukhuset, Centralsjukhuset Kristianstad samt Malmö. Piloten startade den 5 februari 2018 och genomfördes under 12 månader.  DCD-pilotens mål uppnåddes redan i början av december 2018 då 10 fullständiga DCD-processer från donation till transplantation hade genomförts.

Totalt har 17 patienter inkluderats i DCD-processen och av dessa har således 10 fullständiga processer genomförts och 7 processer avbröts. Orsaken till att processerna avbröts är att i tre fall fanns inte samtycke för donation, i ytterligare tre fall avled inte donatorn inom ramen för DCD-protokollets 3 timmar och slutligen fanns ingen mottagare i Sverige då en donator hade en ovanlig blodgrupp.

17 stycken njurtransplantationer och en lungtransplantation har framgångsrikt genomförts inom ramen för det testade DCD-pilotprotokollet. Tyvärr tvingades man kassera en njure då en mottagare uppvisade allvarlig infektion inför planerad transplantation. Inga komplikationer har rapporterats från transplantation och inga problem har rapporterats från deltagande DCD-pilotsjukhus.

DCD-projektgruppen arbetar nu med att validera alla inrapporterade data, inhämta erfarenheter och synpunkter från DCD-pilotsjukhusen, transplantationskoordinatorer och transplantationskirurger. En preliminär slutrapport skall färdigställas till slutet av maj. Om information framkommer som motiverar justering av DCD-pilotprotokollet kommer det att genomföras parallellt med den preliminära slutrapporten.

Om rapporten godkännes av DCD-projektets styrgrupp vid ett styrgruppsmöte den 17 juni och DCD-pilotens säkerhetskommitté avseende patientsäkerhet och följsamhet till DCD-pilotprotokollet kommer de DCD-pilotsjukhus som önskar att i samverkan med transplantation kunna återstarta DCD-verksamhet.

DCD-projektet kommer att genomföra en uppföljande ”återsamling” den 1 oktober för alla DCD-team, transplantationskoordinatorer och transplantationskirurger för att säkerställa att alla betydande erfarenheter inhämtas och dokumenteras. Djupintervjuer med närstående till DCD-donatorer skall genomföras liksom fokusgrupper med DCD-teamen, transplantationskoordinatorer och transplantationskirurger.

En slutlig hälso-ekonomisk analys skall också genomföras.

En slutrapport från DCD-projektet skall levereras i januari 2020 och presenteras för Vävnadsrådet.

En ”slutkonferens” i maj månad 2020 där DCD-projektets genomförande, resultat och förslag till fortsättning avseende breddinförande kommer att presenteras. Inbjudna till denna konferens blir professionen, beslutsfattare inom hälso- och sjukvården samt relevanta myndigheter.

Om huvudmännen beslutar om ett breddinförande kan detta sannolikt starta tidigast hösten 2020.

UPPDATERING – STATUS DCD-PROJEKTET OKTOBER 2018

DCD-projektet fortskrider enligt projektplanen. Den 5 februari 2018 startade DCD-piloten på de sex pilotsjukhusen, Sahlgrenska…

» Läs mer

Donationsutredningen – kommentar till Socialdepartementet

Under veckan har Socialdepartementet skickat ut ett pressmeddelande angående departementets bedömning av donationsutredningens förslag och…

» Läs mer

Ökade möjligheter till donation och transplantation

Varje år får svårt sjuka patienter i Sverige ett eller flera organ ersatta genom transplantation…

» Läs mer

Vävnadsrådet arbetar på uppdrag av Sveriges kommuner och landsting med stöd till sjukvården från donation till transplantation

» Om vävnadsrådet » Kontakt