Vävnadsrådet logo

Hornhinnor

I vilket medicinskt syfte används donerade hornhinnor?

Skador eller sjukdomar i hornhinnan kan orsaka smärtor och svåra synnedsättningar. Hornhinnetransplantation innebär att den sjuka hornhinnan helt eller delvis ersätts med en frisk donerad hornhinna. Dagens tekniker gör att man kan skikta hornhinnan och endast ersätta den del som är skadad. Hornhinnan är ca 11 mm i diameter men oftast byts endast den centrala delen, som är 7–9 mm i diameter, ut. Operationen görs i de allra flesta fall för att rädda synen i ett öga. I enstaka fall används donerade hornhinnor som reparationsmaterial i ett skadat öga som senare ska rekonstrueras. Vanligaste indikationer för hornhinnetransplantation är keratokonus, bullös keratopati, hornhinnedystrofier och ärr i hornhinnan.

Länk

Vem kan donera?

Alla avlidna oavsett ålder kan donera hornhinnor. Personer med sjukdomar som påverkar hornhinnan eller där det finns risk för smitta kan inte donera. Vävnaderna kan förvaras i en hornhinnebank upp till 5 veckor innan användande. Under denna period inhämtas svar på tester gjorda på donatorn och på hornhinnan. En kvalitetsbedömning ska göras innan hornhinnan lämnar banken för transplantation.

Inför en donation behöver sjukvården utreda den avlidnes inställning till donation. Detta sker genom kontroll av Socialstyrelsens donationsregister och genom samtal med närstående. Frågan om donation tas upp av läkare eller sjuksköterska som vårdat patienten eller av utredare, särskilda donationssköterskor eller donationsansvariga läkare på sjukhus. Samma samtyckesregler gäller för vävnadsdonation som för organdonation.

Har någon avlidit utanför sjukhus kan det vara Rättsmedicinalverkets (RMV:s) personal som kontaktar närstående för att få ett samtycke till donation.

Hur stor är omfattningen per år?

Mellan 600 och 700 hornhinnetransplantationer görs varje år i Sverige men behovet är större. Det råder brist på hornhinnor.

Var tillvaratas hornhinnor?

Hornhinnan tillvaratas vanligtvis på patologavdelningen på respektive sjukhus eller på RMV. Därefter tas hornhinnan om hand av hornhinnebankens personal för kvalitetskontroll och förvaring.

Utmaningar

Det pågår ett ständigt arbete att komma tillrätta med bristen på hornhinnor. Medel för att implementera EUs vävnadsdirektiv har inneburit att vävnadsinrättningarna dels kunnat höja den tekniska standarden i verksamheten men också att bättre donationsorganisationer kunnat byggas.

Ny kirurgteknik har utvecklats, vilket innebär att endast det sjuka skiktet av hornhinnan byts ut.

Utvecklingen av konstgjorda hornhinnor fortskrider och de första har transplanterats till människa. Resultaten inger förhoppning att de konstgjorda hornhinnorna delvis för vissa diagnoser ska kunna ersätta hornhinnor från avlidna.

Sklera (senhinna)

Även ögats vita senhinna (sklera) kan användas vid transplantation. Användningsområdena är att förlänga en muskel vid skelningsoperation, att förstärka svagheter i befintlig sklera eller vid ögonplastikingrepp/proteshålekirurgi.

Amnionhinna (fosterhinna)

Amnionhinna används för att behandla ögonsjukdomar såsom svårläkta sår och inflammatoriska ögonsjukdomar. Amnionhinnan är den inre delen av fosterhinna och har läkande och inflammationshämmande egenskaper. Hinnan doneras av en gravid kvinna och tillvaratas i samband med planerat kejsarsnitt.

Amnionhinnor bearbetas och distribueras från hornhinnebanken vid S:t Eriks ögonsjukhus i Stockholm och från hornhinnebanken vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå.

Cirka 300 amnionhinnebitar (vilket motsvarar två hela amnionhinnor) används per år på landets ögonkliniker. De amnionhinnor som tillvaratas räcker till för att täcka behovet.

Ökade möjligheter till donation och transplantation

Varje år får svårt sjuka patienter i Sverige ett eller flera organ ersatta genom transplantation…

» Läs mer

» Visa alla nyheter

Schablonersättning fr.o.m. 2017 gällande kurser då SKL är delfinansiär.

Vävnadsrådet beslutade den 14 oktober 2016  följande gällande kurser då SKL är delfinansiär: Schablonersättning med…

» Läs mer

» Visa alla nyheter

Nya dotterdirektiv fastställda

Europeiska kommissionen har fastställt två nya dotterdirektiv vad gäller ”vissa tekniska krav för kodning av…

» Läs mer

» Visa alla nyheter

Beslut för IT-stöd till vävnadsinrättningar

Vävnadsrådets projekt ”Vävnadsanpassning av ProSang” syftar till att möjliggöra användning av blodcentralernas IT-stöd för spårbarhet…

» Läs mer

» Visa alla nyheter

Vävnadsrådet arbetar på uppdrag av Sveriges kommuner och landsting med stöd till sjukvården från donation till transplantation

» Om vävnadsrådet » Kontakt