Vävnadsrådet logo

Könsceller

Om assisterad befruktning

I vilket medicinskt syfte används könsceller?

Könsceller – spermier och äggceller – används vid assisterad befruktning, antingen genom att spermier injiceras i livmoder via slidan (insemination) eller att äggen befruktas utanför kroppen (”in vitro”) av spermier för att sedan återinföras in i livmoder (provrörsbefruktning; IVF). Vid provrörsbefruktning låter man antingen ägg och spermier sammansmälta av sig själva i en odlingsskål (standard-IVF) eller så injiceras spermierna direkt in i äggcellen (Intracytoplasmatisk spermieinjektion, ICSI). Även vävnad från testiklar och äggstockar samt även omogna gameter kan tillvaratas för assisterad befruktning. Detta sker dock än så länge i begränsad omfattning, huvudsakligen i forsknings- och utvecklingssyfte.

Vem kan donera, och till vem?

Vanligast är att en donators spermier används för att befrukta äggceller från donatorns partner men också spermier donerade av någon utanför paret (tredjepartsdonator) kan användas. Det är även möjligt att använda äggceller från en tredjepartsdonator och befrukta dessa med spermier från det mottagande paret. Dock måste antingen äggcellerna eller spermierna komma från paret, det är alltså inte tillåtet att använda både donerade äggceller och donerade spermier samtidigt. Provrörsbehandlingar med donerade ägg eller spermier utgör en mindre del, ca. 10%.

Endast könscellsdonation från levande donatorer är tillåten i Sverige idag. Personer som vill donera spermier eller äggceller för assisterad befruktning ”utanför paret” utreds noga samt testas för en rad olika smittämnen innan de godkänns. För par som sammanlever är kraven inte lika omfattande.

Hur stor är omfattningen per år?

I Sverige tillvaratas årligen cirka 80 000-100 000 äggceller vid 10 000 tillfällen (”äggutplockningar”). Knappt 10 000 provrörsbehandlingar av cirka 5 000-6 000 par genomförs, och sammanlagt återförs cirka 14 000 befruktade äggceller (embryon). Dessutom genomförs något knappt tusental inseminationer i  livmodern varje år, varav större delen med donatorspermier.

Spermier och äggceller tillvaratas och frysbevaras också rutinmässigt från personer som ska genomgå medicinsk behandling (t ex tumörterapi) som kan skada bildningen av gameter (fertilitetsbevarande åtgärder).

Var tillvaratas och används könsceller?

I Sverige har 18 vävnadsinrättningar godkänts av Inspektionen för vård och omsorg (IVO) för att hantera könsceller och 16 av dessa utför idag provrörsbefruktningar.

Insemination av makes/partners spermier i livmodern får göras av alla gynekologer om spermierna har behandlats och preparerats under spårbara betingelser vid en godkänd vävnadsinrättning. Spermier donerade av tredjepart för insemination kan ske vid privat klinik med Socialstyrelsens tillstånd.  Donation av äggceller och spermier för IVF kan enligt gällande regelverk endast ske vid klinik som bedriver läkarutbildning och har Socialstyrelsens tillstånd.

Schablonersättning fr.o.m. 2017 gällande kurser då SKL är delfinansiär.

Vävnadsrådet beslutade den 14 oktober 2016  följande gällande kurser då SKL är delfinansiär: Schablonersättning med…

» Läs mer

» Visa alla nyheter

Aktuellt om assisterad befruktning

Vävnadsrådet har inrättat en arbetsgrupp som bereder frågan om ersättning till könscellsdonatorer på uppdrag av…

» Läs mer

» Visa alla nyheter

Nya dotterdirektiv fastställda

Europeiska kommissionen har fastställt två nya dotterdirektiv vad gäller ”vissa tekniska krav för kodning av…

» Läs mer

» Visa alla nyheter

Vävnadsrådet arbetar på uppdrag av Sveriges kommuner och landsting med stöd till sjukvården från donation till transplantation

» Om vävnadsrådet » Kontakt