Vävnadsrådet logo

Nationellt arbete

Nationell vävnadsområdesgrupp för könsceller

Gruppen består av åtta medlemmar (4 läkare, 4 embryologer), vilka är sakkunniga ämnesspecialister från regionlandstingen samt en sammankallande ordförande. En av medlemmarna är dessutom utsedd som representant för de privata vårdgivarna. Möten sker ca 4-5 ggr per år.

Mer specifikt jobbar gruppen med:

 • Förslag till gemensamma nationella strategier och rutiner med avseende på:
 • att uppfylla kvalitets- och säkerhetskrav i direktiv, lagar och föreskrifter
  • rekrytering av ägg- och spermiedonatorer
  • främjande av reproduktionsförmågan för unga och vuxna som riskerar
   behandlingsorsakad infertilitet
  • utlämnande, transport, beredning, frysning och förvaring av könsceller
   och vävnader
 • Framtagning och spridning av informations- och utbildningsmaterial till vårdpersonal, donatorer och patienter
 • Förslag till harmonisering inom landet vad avser regelverk för assisterad befruktning
 • Införandet av ett gemensamt europeiskt kodsystem för gameter, embryon och gonadvävnad
 • Analys av behov och specifikation för nationellt IT-stöd för könsceller med spårbarhet enligt EU direktiven

Arbetsgrupper

Donation från tredjepartsdonator
Främjande av reproduktionsförmåga hos unga

Annat nationellt arbete

Svenska Sällskapet för Reproduktionsmedicin
Svensk Förening för Obstetrik och Gynekologi
Nationellt kvalitetsregister för assisterad befruktning Q-IVF
Svensk Andrologisk Förening

Vävnadsrådet arbetar på uppdrag av Sveriges kommuner och landsting med stöd till sjukvården från donation till transplantation

» Om vävnadsrådet » Kontakt