Vävnadsrådet logo

Projekt om utreda förutsättningar och möjligheter för utökat nationellt samarbete för transplantationskoordinatorer i organdonationsprocessen

Bakgrund

Transplantationskoordinering är att samordna kedjan donation – tillvaratagande – transplantation av organ från avlidna. Ökad donationsfrekvens och nya donatorskategorier kommer att ge ökad arbetsinsats och mer komplex koordinatorfunktion. För att fortsatt kunna säkerställa verksamheten och dess kvalitet behövs ett utvecklat och anpassat arbetssätt.

Projektet knyter delvis an till DCD-projektet som bedrivs inom samma VOG. Implementering av DCD i Sverige ställer nya krav vid koordinering som kan påverka hur de nya rutinerna ska utformas.

Framgångsfaktorer

Projektet har initierats av Nationellt Nätverk Transplantationskoordinatorer Organdonation(NNTO) och drivs av ett antal transplantationskoordinatorer med lång erfarenhet av och insikt i verksamhetsområdet. Projektets resultat kommer att kontinuerligt förankras i hela transplantationskoordinatorgruppen (som utgör referensgrupp) samt i projektets styrgrupp.

Projektidé

Koordineringen vid avliden donator sker idag från fyra transplantationsenheter;

 • Akademiska sjukhuset, Uppsala
 • Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge
 • Skånes Universitetssjukhus i Malmö
 • Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Sverige är indelat i tre regioner gällande organdonation och det finns tre transplantations­koordinatorer i tjänst dygnet runt 24/7: OFO (Stockholm/Uppsala), Malmö och Göteborg. Därutöver finns en thoraxkoordinator i Lund som enbart handhar transplantationsprocessen av thoraxorgan i Lund.

När en person avlider och vill donera organ är koordineringsprocessen lång och intensiv. I en sammanställning gjord 2013 på donationer inom OFO-regionen beräknades koordineringen från konstaterandet av död till start av donationsoperationen till i medel 13 timmar. Till det får man lägga till ca 5 timmars operationstid. Arbetspassen för en transplantationskoordinator överstiger ofta 24 timmar.

Ett nationellt koordineringssamarbete skulle kunna innebära att nationell koordinering sker via telefon-, dator- eller annat digitalt stöd, oavsett var i landet donatorn befinner sig fram till donationsoperationen. Därefter lämnar den nationella koordinatorn över till den regionala koordinatorn som fortsätter att handha fallet och som också närvarar vid själva donationen. I nuläget saknas en utredning av förutsättningar och möjligheter att genomföra denna eller liknande förändring.

I Sverige har vi idag ett ökande antal avlidna donatorer och i kombination med att donation då döden inträffar efter cirkulationsstillestånd (DCD) sannolikt kommer att införas, kommer detta att innebära en ökad arbetsinsats för transplantationskoordinatorerna.

Donationsverksamheten är oplanerad och kommer ofta ”stötvis”. Ett utökat samarbete kommer att minska sårbarheten. Utredning av konsekvenser av DCD för koordinator­funktionen behöver genomföras i samverkan med DCD-projektet.

TX-projektet kommer att utreda förutsättningar och ta fram förslag till förbättrad organisation av koordineringsprocessen samt ta fram förslag till nationellt samordnade rutiner för koordinering som kan accepteras av samtliga transplantationscentra i Sverige.

TX-projektet kommer att utreda förutsättningar och möjligheter för ett utökat nationellt samarbete gällande koordinering av avlidna donatorer avseende:

 • möjlighet till datorstöd
 • logistik
 • utarbeta och samordna rutiner och ledningssystem avseende exempelvis ansvarsförhållanden, PM, avvikelsehantering inom samarbetet mm
 • eventuella utbildningsbehov.

Projektets mål är att ta fram förslag till en organisation som är

 • stabil och har tillräcklig bemanning för att klara en ojämn och ökande arbetsinsats
 • säkerställer kvalitet i hela koordineringsprocessen, särskilt vid informationsöverföring.
 • I möjligaste mån samordnad i sitt arbetssätt över hela landet.

I projektgruppen ingår

 • Christina Andréasson, transplantationskoordinator, Akademiska sjukhuset, Uppsala
 • Fatma Bergqvist, transplantationskoordinator, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg
 • Maria Söderström, transplantationskoordinator, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge
 • Kerstin Karud/Charlotte Lovén, transplantationskoordinatorer, Skånes Universitetssjukhus Malmö
 • Åsa Klitthammar, thoraxtransplantationskoordinator, Skånes Universitetssjukhus, Lund
 • Kerstin Engman, projektledare, Kentor